Algemene verkoopvoorwaarden


LEES DEZE ALGEMENE 
ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW AANKOOP VAN ONZE PRODUCTEN EN BEVATTEN ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

1. Inleiding 
1.1. Algemeen
1.1.1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle commerciële relaties tussen de BV LVL GROUP, een vennootschap naar Belgisch recht ingeschreven in het rechtspersonenregister van Luik - afdeling Neufchâteau, ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0723.895.558, met maatschappelijke zetel 6887 Gribomont België Le Routeux, 75 en de Klant in de versie die van kracht is op het ogenblik van het sluiten van het contract. De Klant, die meerderjarig moet zijn, is ofwel een Professioneel ofwel een Consument.
1.1.2. Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder (i) "Consument": iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet behoren tot zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit (in de zin van artikel I.1, 2°, van het Belgische Wetboek van economisch recht; "WER") en (ii) "Beroepsbeoefenaar": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economisch doel op lange termijn nastreeft, met inbegrip van zijn verenigingen (in de zin van artikel I.1, 1°, WER) en, in het algemeen, elke natuurlijke of rechtspersoon die geen Consument is.
1.2. Toepasselijkheid
1.2.1. U (hierna de "Klant") kunt producten ("Producten") bestellen bij LVL GROUP SRL ("LVL GROUP", "wij", "ons") via onze website ("Website") of op een andere manier. De term "Product" verwijst naar elk artikel dat door LVL GROUP aan de Klant wordt verkocht via de Website of via een catalogus of een gepersonaliseerde offerte.. 
De Algemene Voorwaarden en de bestelbon vormen na verwerking door LVL GROUP een contractueel geheel (hierna de "Overeenkomst"). Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant die LVL GROUP niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard, met dien verstande dat elke stilzwijgende aanvaarding door LVL GROUP is uitgesloten. 
1.3. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van het document is de Franse versie doorslaggevend.
1.4. Interpretatie en termijnen
1.4.1. De titels van de artikelen van de Algemene Voorwaarden hebben geen rechtsgevolgen en mogen niet worden gebruikt om ze te interpreteren.
1.4.2. Alle in de Algemene Voorwaarden genoemde termijnen worden berekend van middernacht tot middernacht. Zij gaan in op de dag die volgt op de dag waarop de gebeurtenis die de termijn doet ingaan zich heeft voorgedaan. De vervaldatum is in de termijn begrepen.
1.4.3. Als de vervaldatum op een zaterdag, zondag of in België wettelijk erkende feestdag valt, wordt de vervaldatum verlengd tot de volgende werkdag.
1.5. Wijzigingen van de algemene verkoopvoorwaarden
1.5.1. We kunnen deze voorwaarden herzien om wijzigingen in onze website, de behoeften van onze gebruikers, onze zakelijke prioriteiten of wijzigingen in de wet te weerspiegelen. We zullen ons inspannen om u op redelijke termijn op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen. Telkens als u op onze website een bestelling plaatst, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. De van toepassing zijnde versie van de voorwaarden is de versie die aanwezig was op het moment dat een bestelling werd geplaatst.
1.5.2. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 1 mei 2023.
2. Identificatie
2.1. BV LVL GROUP (hierna: "LVL GROUP"), een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik - afdeling Neufchâteau, ingeschreven in de KBO onder nummer: 0723.895.558, met maatschappelijke zetel te 6887 Gribomont Le Routeux, 75.
2.2. Om contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar info@rideampyre.com. U kunt ook verwijzen naar het tabblad op onze "Contact" pagina . 
3. Producten en bestellingen
3.1. De afbeeldingen van de producten op onze website zijn enkel bedoeld voor illustratieve doeleinden. Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw apparaat exact overeenkomt met de kleur van de producten. Geleverde producten kunnen daarom enigszins afwijken van de afbeeldingen.
3.2. De Klant kan een bestelling plaatsen door de op de Website aangegeven bestelprocedure te volgen of door contact op te nemen met naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de LVL GROUP. Hij heeft daarbij de mogelijkheid om eventuele fouten te corrigeren. Alle door de Klant geplaatste bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door LVL GROUP. Bijgevolg behoudt LVL GROUP zich het recht voor elke bestelling, al dan niet bevestigd, te aanvaarden of te weigeren om welke reden dan ook, of zelfs zonder enige reden. Bovendien zullen wij de Klant zo snel mogelijk per e-mail verwittigen indien het bestelde Product niet beschikbaar is, in welk geval wij de bestelling niet zullen behandelen.
4. Prijs 
4.1. Alle prijzen op de website zijn onderhevig aan verandering, maar deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde bestellingen. De website bevat een groot aantal producten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige producten op onze website onjuist zijn geprijsd. 
4.2. Als we een fout in de prijs van de producten ontdekken, zullen we de klant over deze fout informeren en zullen we de klant de mogelijkheid geven om het product tegen de correcte prijs te bestellen, of de bestelling te annuleren. We zullen de bestelling niet verwerken tot we de instructies van de klant hebben ontvangen. Als we geen contact kunnen verkrijgen met de klant via de contactgegevens die tijdens het bestelproces zijn verstrekt, annuleren we de bestelling en stellen we de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. 
4.3. Houd er rekening mee dat als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door de klant kon worden herkend als een verkeerde prijs, we de producten niet aan de klant hoeven te verkopen tegen de onjuiste (lagere) prijs.
4.4. Belasting op de toegevoegde waarde
4.4.1. De prijs van een Product is inclusief BTW (indien van toepassing) tegen het in uw land geldende tarief op de datum van de bestelling. Als het BTW-tarief echter verandert tussen de datum van bestelling en de datum van levering, passen wij de door u te betalen BTW aan, tenzij u de volledige prijs van de Producten al hebt betaald voordat het nieuwe tarief van kracht wordt.
4.4.2. In het kader van een transactie tussen professionals (tussen bedrijven) zijn de specifieke regels inzake BTW van toepassing.
5. Betaling 
5.1. Wanneer de Klant beslist een Product te kopen, moet hij de gewenste betalingswijze aangeven (bankkaart, online betalingsdienst of een andere door LVL GROUP aangeboden betalingswijze) en alle nodige informatie verstrekken. 
5.2. LVL GROUP heeft het recht om, voor het begin van elke contractuele uitvoering, aan de Klant een voorschot te vragen om de naleving van zijn betalingsverplichtingen te verzekeren. Indien LVL GROUP dit recht niet uitoefent, is 30% van de prijs door de Klant verschuldigd als voorschot, zodra de offerte door de Klant is aanvaard. In voorkomend geval is de resterende 70% verschuldigd bij ontvangst van de Producten.
5.3. De betalingstermijn bedraagt maximaal veertien dagen na de datum van afgifte van de factuur of, in voorkomend geval, van de bestelbon. De Klant is, zonder enige vorm van kennisgeving, in gebreke indien hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
5.4. Elke wanbetaling leidt automatisch en zonder voorafgaande aanmaning tot de aanrekening van een verwijlintrest van 8% per maand berekend op basis van een jaar van 365 dagen op het totale bedrag van de factuur. Bovendien wordt elke op de vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 500,00 euro. 
5.5. In geval van laattijdige of niet-betaling door de Klant behoudt LVL GROUP zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten, onverminderd alle andere rechten. 
5.6. Elke betwisting van een factuur moet binnen 10 dagen na ontvangst ervan worden ingediend en geeft in geen geval recht tot opschorting van de betaling van de andere facturen of van de onbetwiste posten van de betrokken factuur. 
5.7. De Cliënt erkent dat LVL GROUP het recht heeft (i) om elk bedrag dat de Cliënt aan haar verschuldigd is, ook uit hoofde van de Algemene Voorwaarden, te verrekenen met alle bedragen die aan de Cliënt verschuldigd zijn, en (ii) om elke betaling van de Cliënt te verrekenen met zijn oudste schuld aan LVL GROUP (door eerst de rente en vervolgens de hoofdsom te verrekenen), ongeacht de mededeling die de Cliënt bij de betaling heeft gedaan.
5.8. Alle bestellingen moeten vóór de levering volledig worden betaald. De Klant moet alle noodzakelijke betalingsinformatie verstrekken op het moment van de bestelling. De uitvoering en levering van de bestelling is afhankelijk van de verificatie van de betalingsinformatie en de beschikbaarheid van fondsen. De Klant aanvaardt alle kosten verbonden aan het plaatsen van een bestelling met zijn gebruikersnaam en wachtwoord ongeacht de LVL GROUP web account " https://www.rideampyre.com/ ".
6. Levering
6.1. LVL GROUP staat in voor de levering van de door de Klant bestelde Producten. Deze worden geleverd op het adres of de plaats die door de Klant wordt meegedeeld. De Klant dient het leveringsadres of de leveringsplaats mee te delen.
Indien de Klant voormelde termijn niet naleeft, is hij aan LVL GROUP, zonder voorafgaande kennisgeving, opslagkosten verschuldigd tot 10,00 EUR per dag. 
6.2. De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie gegeven, zonder enige aansprakelijkheid van LVL GROUP of enige verplichting om de Klant te vergoeden voor een eventuele vertraging. In geval van een abnormaal hoge vertraging, toe te schrijven aan LVL GROUP en die niet verholpen wordt binnen de 20 dagen na een schriftelijke aanmaning daartoe, is deze laatste evenwel een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10,00 EUR per dag met een maximum van 10% van het totale bedrag van het (de) Product(en) waarvan de levering abnormaal vertraagd werd. Geen enkele opzegging van het Contract door de Klant wegens vertraging in de levering wordt aanvaard. 
6.3. Indien de klant een professional is, gebeurt de levering steeds op risico van de klant. Dit geldt ook voor deelleveringen. Indien de Klant een Consument is, gaat het risico van verlies of beschadiging van het (de) Product(en) op de Consument over wanneer de Consument, of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (de) Product(en) fysiek in ontvangst neemt. De overdracht van het risico vindt ook plaats indien de Klant de ontvangst van het/de product(en) met vertraging bevestigt. Alle leveringskosten zijn ten laste van de Klant. 
6.4. Indien de Klant een Zakelijke Klant is, dienen de Producten onmiddellijk na ontvangst door de Klant of diens vertegenwoordiger te worden onderzocht om eventuele transportschade vast te stellen en eventuele zichtbare schade en tijdens het transport beschadigde verpakkingen schriftelijk te bevestigen. De Zakelijke Klant kan slechts aanspraak maken op de garantie voor transportschade indien hij aan deze controle- en meldingsplicht heeft voldaan. Het verdient uiteraard aanbeveling dat ook de consument de LVL GROUP in kennis stelt van zichtbare transportschade.
6.5. In het algemeen wordt een productretour slechts aanvaard indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: (i) het Product en zijn eventuele verpakking verkeren in perfecte staat, (ii) de Klant legt de factuur van het betrokken Product voor, (iii) deze retourzending is vooraf schriftelijk door LVL GROUP goedgekeurd en (iv) de Klant betaalt de door LVL GROUP vooraf vastgestelde retourkosten (d.w.z. minstens 10% van de totale gefactureerde prijs, te vermeerderen met eventuele bijkomende kosten).
7. Verkoop buiten verkoopruimten en overeenkomst op afstand
7.1. Algemeen
7.1.1. In dit document wordt verstaan onder (i) "buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst": elke overeenkomst gesloten tussen LVL GROUP en een consument overeenkomstig artikel I.8, 31°, WER en (ii) "overeenkomst op afstand": elke overeenkomst gesloten tussen LVL GROUP en een consument overeenkomstig artikel I.8, 15°, WER.
7.1.2. Dit artikel 7.1 is van toepassing op alle buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.
7.1.3. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de LVL GROUP vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen door middel van een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk in kennis stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn wordt gerespecteerd op voorwaarde dat de kennisgeving van de herroeping wordt verzonden vóór het verstrijken van de vereiste termijn. 
7.1.4. Indien de Klant zich rechtsgeldig terugtrekt uit het Contract, is LVL GROUP verplicht om uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop zij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken, alle in het kader van het Contract ontvangen betalingen terug te betalen. Voor deze terugbetaling zal dezelfde betalingswijze worden gebruikt als die welke de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, zonder kosten voor de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2. Herroepingsrecht en Producten
7.2.1. Dit artikel 7.2 is van toepassing op Producten die worden verkocht via een buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomst.
7.2.2. Overeenkomstig artikel VI.67 WER heeft de Klant het recht om een overeenkomst buiten verkoopruimten te herroepen binnen veertien dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde de Producten fysiek in bezit neemt, zonder dat hij zijn beslissing moet motiveren.
7.2.3. In geval van toepassing van artikel 7.1.3 is LVL GROUP van rechtswege bevoegd de terugbetaling op te schorten totdat de Klant de Producten aan LVL GROUP heeft teruggezonden.
7.2.4. In alle gevallen dient de Klant de Producten uiterlijk veertien dagen nadat hij LVL GROUP op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat aan LVL GROUP terug te bezorgen. De kosten voor het terugzenden van de Producten zijn ten laste van de Klant. De Klant is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de Producten vast te stellen. 
7.2.5. Overeenkomstig de artikelen VI.53 en VI.73 WER geldt het herroepingsrecht in het bijzonder niet voor Producten die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd, voor duidelijk gepersonaliseerde Producten of voor Producten die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd.
8. Productwijzigingen
8.1. LVL GROUP behoudt zich het recht voor het ontwerp of de kenmerken van haar producten of de wijze waarop ze worden vervaardigd te wijzigen indien dergelijke wijzigingen noodzakelijk of wenselijk zijn om de veiligheid of de prestaties ervan te verbeteren. 
8.2. Bovendien staat het LVL GROUP vrij om geschikte vervangende Producten (of componenten daarvan) te leveren in het geval dat de vennootschap geen Producten of componenten meer kan verkrijgen wegens wijzigingen in prioriteiten, voorschriften of andere beperkingen opgelegd door overheidsdiensten of -instanties, prijswijzigingen of het niet beschikbaar zijn van materialen of componenten bij leveranciers. 
8.3. De Klant mag het ontwerp of de kenmerken van de Producten niet wijzigen zonder schriftelijk akkoord van LVL GROUP. In dit geval kan LVL GROUP extra kosten aanrekenen om deze wijzigingen door te voeren.
9. Garantie 
9.1. LVL GROUP garandeert dat zijn producten beantwoorden aan het contract en aan de wettelijke normen. In geval van fabricagefouten van de producten is LVL GROUP verplicht het gebrekkige product te herstellen of, indien zij daartoe niet in staat is, te vervangen. Bovendien gaarandeert LVL GROUP dat de geleverde Producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur die door de Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst werden gesteld. 
9.2. Voor de Professionals zijn de Producten gegarandeerd tegen alle fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van risico-overdracht. Elk als defect erkend onderdeel zal worden vervangen, maar de garantie van LVL beperkt zich tot de loutere vervanging van het defecte onderdeel en er kan geen terugbetaling, compensatie of schadevergoeding worden geëist om welke reden dan ook. 
9.3. Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 24 maanden.
9.4. De garantie geldt bij normaal gebruik, overeenkomstig de installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften van de Producten. De garantie dekt enkel conformiteitsgebreken die bestaan op het ogenblik van de levering van de Producten. Bijgevolg is schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Producten, onvoldoende onderhoud of gebrek aan toezicht uitgesloten. Het gebrek aan overeenstemming moet binnen twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld. Bij overschrijding van voornoemde termijnen verliest de Klant zijn recht op reclame, tenzij hem redelijkerwijs geen termijnoverschrijding kan worden verweten. 
9.5. In alle gevallen moet LVL GROUP over een redelijke termijn beschikken om de klachten te onderzoeken en, indien nodig, de gebreken te herstellen, met dien verstande dat deze termijn niet korter mag zijn dan vijftien dagen. Indien LVL GROUP van oordeel is dat de kosten van de herstelling niet in verhouding staan tot de aankoopprijs van het betrokken Product, aanvaardt de Klant de terugbetaling van de prijs, zonder enige schadevergoeding. 
9.6. Indien de Klant in het kader van de garantie een rechtstreeks beroep doet op de fabrikant, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant. 
9.7. Om zijn rechten in het kader van het garantiebeleid uit te oefenen, moet de Klant het betrokken Product terugsturen naar 6820 (België) rue des étangs 1 met een aankoopbewijs en een korte uitleg van de terugzending (originele factuur of bankkaartafschrift) via onze website.
10. Aansprakelijkheid
10.1. LVL GROUP is geenszins verantwoordelijk voor enige schade ten gevolge van (i) het gebruik dat de Klant of derden van de Producten maken, tenzij dit te wijten is aan een fabricagefout waarvoor LVL GROUP krachtens dit artikel 10 verantwoordelijk is of (ii) de tussenkomst van derden en/of de Klant bij het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de structuur van de Producten.
10.2. In elk geval en onverminderd andere in de Algemene Voorwaarden overeengekomen beperkingen, is de aansprakelijkheid van LVL GROUP uitsluitend beperkt tot directe schade. LVL GROUP is derhalve niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte schade, materieel of immaterieel, milieuschade (brand inbegrepen), provisie, winstderving, verlies van gegevens, inkomsten, winst, kansen en/of cliënteel, bodemverontreiniging, verlies van commerciële perspectieven, verhoging van kosten of onvoldoende vermindering van voorziene besparingen, ongeacht de voorzienbare of onvoorziene aard van deze schade.
10.3. De Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich ten opzichte van derden, en in het bijzonder ten opzichte van buren, voor schade die inherent is aan het gebruik en het bezit van de Producten, indien geen fout kan worden toegeschreven aan LVL GROUP.
10.4. Indien LVL GROUP op enigerlei wijze aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal EUR 1.000,00 per schadegeval, zonder dat het totaalbedrag aan interventies tijdens de looptijd van de garantie het bedrag van EUR 3.500,00 kan overschrijden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van LVL GROUP en behoudens in geval van lichamelijk letsel of overlijden als gevolg van een aan LVL GROUP toe te rekenen handeling of verzuim.
11. Voorbehoud
LVL GROUP behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren Producten te verkopen aan om het even welke persoon en om welke reden dan ook.
12. Vragen en klachten
12.1. Als u een vraag of klacht heeft over een Product, neem dan contact op met ons team op een van de volgende manieren:
E-mail: https://info@rideampyre.com/
Onze "Contact" pagina 
Post: 6887 GribomontBelgië Le Routeux, 75.
12.2. oor elke klacht zal de consument gedurende minstens twee weken een oplossing trachten te vinden met LVL GROUP via de volgende contactgegevens: 6887 Gribomont Belgium Le Routeux, 75 (telefoon: +32 (0)61395700 (tijdens openingsuren); e-mail: info@rideampyre.com.
12.3. Indien geen oplossing wordt gevonden, moedigt de LVL GROUP de consument aan gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure, zoals het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr) of de bemiddelingsdienst voor consumenten (https://consumentenombudsdienst.be/nl). Door de bovenstaande links te volgen, krijgt de consument toegang tot alle nuttige informatie over de kenmerken en gebruiksvoorwaarden van deze geschillenprocedures.
13. Gebruik van de website - Disclaimer
13.1. De Website en de inhoud ervan worden verstrekt "zoals ze zijn", zonder enige vorm van garantie. De inhoud van de Website wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en vormt geen advies of aanbeveling.
13.2. Wij verklaren of garanderen niet dat de informatie op de Website juist, volledig of actueel is, of dat de Website of de server die deze host vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Bovendien kunnen wij niet garanderen dat de Website te allen tijde of foutloos toegankelijk is. Voor zover wettelijk toegestaan garanderen wij niet dat de inhoud van de Website correct, nauwkeurig, voldoende, nuttig, tijdig, betrouwbaar of anderszins is.
14. Gegevensbescherming
14.1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
14.2. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, wordt de klant geïnformeerd en aanvaardt hij dat de LVL GROUP de van de klant verzamelde persoonsgegevens verzamelt, registreert, bewaart en gebruikt voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst, overeenkomstig het Privacy Charter.
14.3. Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, stemt de Klant ermee in dat LVL GROUP de volgende gegevens over hem verzamelt en verwerkt: zijn naam, voornaam, adres en, indien van toepassing, zijn e-mailadres, telefoonnummer en titel, en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verkoop van producten door LVL GROUP. De Klant heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming echter niet in gevaar.
14.4. De gegevens worden door LVL GROUP bij de Klant verzameld door middel van de bestelbon van de Klant of per telefoon, fax of e-mail, of via elk ander communicatiekanaal dat door LVL GROUP aan de Klant ter beschikking wordt gesteld.
14.5. Deze gegevens worden enkel verzameld zodat de LVL GROUP de verkoopsovereenkomst kan uitvoeren.
14.6. LVL GROUP respecteert ten volle de bescherming van de persoonsgegevens van personen die toegang hebben tot haar website en deze gebruiken. Voor informatie over hoe wij cookies gebruiken, het soort informatie dat wij verzamelen, de reden en het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en de omstandigheden waarin wij verzocht kunnen worden deze bekend te maken, verwijzen wij naar ons Privacy Charter dat beschikbaar is op onze website: https://www.rideampyre.com/ en naar ons Cookiebeleid dat beschikbaar is op https://www.rideampyre.com/ en dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
15. Telefonische ondersteuning
Voor vragen over de website of online bestellingen kunt u ons telefonisch bereiken op +32(0)61395700 of per e-mail op https://info@rideampyre.com/ van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Lokaal beltarief. De prijs van mobiele communicatie varieert naargelang de operator.
16. Overmacht
16.1. LVL GROUP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering of niet-levering ten gevolge van omstandigheden buiten haar controle, zoals stakingen, oorlog, natuurrampen of andere gebeurtenissen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pandemieën) die het onmogelijk maken de Producten te vervaardigen, te vervoeren of te leveren. 
16.3. In geval van vertraging zal LVL GROUP haar verplichtingen zo snel mogelijk nakomen en behoudt zij zich het recht voor haar voorraden beschikbare producten eerlijk en redelijk te verdelen onder haar klanten.
17. Wijziging in de omstandigheden 
17.1. Indien een reeks gebeurtenissen of een wijziging van de economische omstandigheden of parameters die door LVL GROUP bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet konden worden voorzien en/of verondersteld, het evenwicht van deze overeenkomst fundamenteel wijzigen, kan LVL GROUP, na kennisgeving aan de Klant, eisen dat de Partijen bijeenkomen en hun standpunten uitwisselen, waardoor de LVL GROUP bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen buitensporig wordt belast (hetzij omdat de kosten van de uitvoering stijgen, hetzij omdat de waarde van de uitvoering daalt), kan de LVL GROUP, na kennisgeving aan de Klant, eisen dat de partijen elkaar ontmoeten en te goeder trouw onderhandelen met het oog op een herziening van de overeenkomst die hen bindt op een billijke basis teneinde te waarborgen dat geen van de partijen onnodige schade lijdt. 
17.2. Tijdens deze onderhandelingsperiode wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. 
17.3. Indien binnen negentig (90) dagen na deze kennisgeving geen overeenstemming is bereikt, kan elke partij de overeenkomst beëindigen door de andere partij daarvan dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk per aangetekende brief in kennis te stellen, zonder schadevergoeding.
18. Overdracht
LVL GROUP het recht onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen aan een andere entiteit, zonder dat dit enig gevolg heeft voor de rechten van de Klant of onze verplichtingen als bedoeld in de Voorwaarden.
19. Gedeeltelijke nietigheid - Scheidbaarheid van clausules
19.1. Indien een bepaling van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht krachtens een bepaling van het toepasselijk recht, wordt die bepaling geacht ongeschreven te zijn en een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. 
19.2. Indien de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van deze clausule de aard zelf van de Overeenkomst aantast, tracht elk van de partijen onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige clausule ter vervanging ervan.
20. Afstandsverklaring
20.1. Het feit dat LVL GROUP niet of met vertraging aandringt op nakoming door de Klant van enige verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden of dat LVL GROUP haar rechten jegens de Klant niet doet gelden, betekent niet dat LVL GROUP afziet van haar rechten of enig verhaal op de Klant, noch dat de Klant de bedoelde verplichtingen niet hoeft na te komen. 
20.2. Indien LVL GROUP afstand doet van haar recht om een schending door u af te dwingen, zal LVL GROUP dit enkel schriftelijk doen, maar dit betekent niet dat LVL GROUP automatisch afstand doet van haar rechten voor elke volgende schending door u.
21. Geschillen 
21.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van conflictenrecht en ongeacht de plaats van uitvoering. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
21.2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden en dat de Partijen niet in der minne kunnen schikken, zal worden beslecht door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik - afdeling Neufchâteau en, in voorkomend geval, door de vrederechter van Neufchâteau.
 
Bijlage: formulier voor herroeping

(Alleen van toepassing op "consumenten" klanten, met uitzondering van "professionele" klanten).

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u uw herroepingsrecht overeenkomstig punt 7 van de Algemene Voorwaarden wilt uitoefenen. Vergeet niet het/de bestelde product(en) terug te sturen volgens de Algemene Voorwaarden.

Hierbij meld ik u dat ik de overeenkomst voor de verkoop van het/de volgende product(en) herroep:

 Bestelnummer:____________________________ 
 Bestelling gedaan op: ___________________________ _
 Bestelling ontvangen op: ______________________ ______ 
 Naam van de besteller: _____________________ _______ 
 Adres opgegeven bij bestelling:________ 
____________ 

 Dateum: ____________________________ 


 Handtekening: ____________________________

1.4.1.Les titres des articles des Conditions Générales n’ont pas de portée juridique et ne pourront pas servir à interpréter celles-ci.

1.4.2.Tous les délais stipulés dans les Conditions Générales seront calculés de minuit à minuit. Ils débuteront le jour qui suit le jour pendant lequel l’événement faisant courir le délai visé, est arrivé. La date d’expiration sera incluse dans le délai.

1.4.3.Si la date d’expiration est un samedi, un dimanche ou un jour férié légalement reconnu en Belgique, la date d’expiration sera reportée au prochain jour ouvrable.

2.       Identification

 ».

3.       Produits et commandes

4.       Prix

5.       Paiement


6.       Livraison

6.1.    LVL GROUP prend en charge la livraison des Produits commandés par le Client. Ceux-ci sont livrés à l’adresse ou à l’emplacement communiqués par le Client. Le Client est tenu d’une part de communiquer l’adresse ou l’emplacement de livraison.

À défaut de respecter le délai précité, le Client sera redevable à LVL GROUP, sans mise en demeure préalable, de frais d’entreposage à concurrence de 10,00 EUR par jour.

6.2.    Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, sans responsabilité de LVL GROUP ni obligation d’indemnisation du Client du chef de tout retard éventuel. Toutefois, en cas de retard anormalement élevé, imputable à LVL GROUP, et auquel il n’est pas remédié dans un délai de 20 jours suivant une mise en demeure écrite de ce faire, celle-ci sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 10,00 EUR par jour avec un maximum de 10% du montant total du/des Produit(s) dont la livraison a été anormalement retardée. Aucune résolution du Contrat par le Client pour retard dans la livraison ne sera admise.

6.3.    Lorsque le Client est un Professionnel, la livraison est systématiquement effectuée aux risques du Client. Ceci vaut également pour les livraisons partielles. Si le Client est un Consommateur, le risque de perte ou d'endommagement du/des Produit(s) est transféré au Consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par lui et autre que le transporteur, prend physiquement possession du/des Produit(s). Le transfert des risques a lieu même lorsque le Client tarde à accuser réception du/des Produit(s). Tous les frais de livraison sont à charge du Client.

6.4.    Si le Client est Professionnel, les Produits doivent, à la réception, être immédiatement soumis à examen par le Client ou son représentant afin de constater d'éventuels dégâts survenus lors du transport et faire confirmer par écrit les dégâts visibles ainsi que les emballages détériorés en cours de transport. Le Client Professionnel ne peut faire appel à la garantie concernant les dégradations liées au transport que s’il s'est conformé à ce devoir d’inspection et de notification. Il est bien entendu recommandé au Consommateur de signaler également à LVL GROUP tout dégât visible dû au transport.

6.5.    De manière générale, un retour de Produit ne sera admis que si les conditions cumulatives ci-après sont remplies : (i) le Produit et son éventuel emballage sont en parfait état, (ii) le Client produit la facture du Produit concerné, (iii) ce retour a été approuvé préalablement par écrit par LVL GROUP, et (iv) le Client s’acquitte préalablement des frais de reprise fixés par LVL GROUP (soit min. 10% du prix total facturé, à majorer de tous frais supplémentaires éventuels).

7.       Contrats hors établissement et à distance

7.1.    Généralités

7.1.1.Pour les besoins du présent, (i) « contrat hors établissement » désigne tout Contrat conclu LVL GROUP et un Consommateur conformément à l’article I.8, 31°, CDE et (ii) « contrat à distance » désigne tout Contrat conclu entre LVL GROUP et un Consommateur conformément à l’article I.8, 15°, CDE.

7.1.2.Le présent Article 7.1 s’applique à tous les contrats hors établissement.

7.1.3.Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit informer par écrit à LVL GROUP avant l’expiration du délai de quatorze jours, au moyen d'une déclaration dénuée d’ambiguïté, de sa décision de se rétracter de ce Contrat. Le délai de rétractation est respecté pour autant que la notification de rétractation soit envoyée avant expiration du délai requis.

7.1.4.Si le Client se rétracte valablement du Contrat, LVL GROUP sera tenue de rembourser, au plus tard dans les quatorze jours suivant celui où elle est informée de la décision du Client de se rétracter, tous les paiements reçus dans le cadre du Contrat. Pour ce remboursement, le même mode de paiement que celui utilisé par le Client lors de la transaction d'origine sera utilisé sans frais pour le Client, sauf accord exprès contraire.

7.2.    Rétractation et Produits

7.2.1.Le présent Article 7.2 s’applique aux Produits vendus par le biais d’un contrat hors établissement ou à distance.

7.2.2.Conformément à l’article VI.67 CDE, le Client a, dans le cadre d’un contrat hors établissement, le droit de se rétracter dans un délai de quatorze jours à compter du jour où le Client ou un tiers désigné par le Client, prend physiquement possession des Produits sans avoir à motiver sa décision.

7.2.3.En cas d’application de l’Article 8.1.3 CDE, LVL GROUP est légalement autorisée à différer le remboursement jusqu'à ce que le Client ait remis à LVL GROUP ses Produits.

.

7.2.5.Conformément aux articles VI.53 et VI.73 CDE, le droit de rétractation ne s'applique pas notamment lorsqu’il s’agit de Produits confectionnés selon les spécifications du Client, de Produits nettement personnalisés ou de Produits qui, après avoir été livrés, et du fait de leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles.

8.       Modifications du produit

9.       Garantie

10.   Responsabilité

10.1.  LVL n’est en aucun cas responsable de tout dommage découlant (i) de l’utilisation faite des Produits par le Client ou les tiers, sauf si celui-ci est dû à un défaut de fabrication pour lequel LVL GROUP est responsable en vertu du présent 10 ou (ii) de l’intervention de tiers et/ou du Client dans tout ou partie de la modification structurelle des Produits.

10.3.  Le Client assume l’entière responsabilité, vis-à-vis des tiers, et spécialement des voisins, des dommages inhérents à l’utilisation et à la possession des Produits, si aucune faute ne peut être reprochée à LVL GROUP.

10.4.  Si une quelconque responsabilité incombe à LVL GROUP, à quelque titre que ce soit, cette responsabilité est limitée au maximum à une somme de [1.000,00 EUR] par sinistre, sans que le montant total des interventions en cours de garantie ne puisse dépasser la somme de [3.500,00 EUR], sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de LVL GROUP et sauf s’il s’agit d’un préjudice corporel ou d’un décès résultant d'un acte ou d'une omission imputable à LVL GROUP.

11.   Droits de Réserve

12.   Questions, réclamations et Plaintes

 » :

13.   Utilisation du site Web – Clause de non-responsabilité

14.   Protection des données

15.   Assistance téléphonique

16.   Cas de force majeure

17.   Changement de circonstances

18.   Transfert des droits et des obligations

19.   Invalidité partielle - Divisibilité des clauses

20.   Renonciation

21.   Litiges

 

Annexe : Formulaire de rétractation

 

(Applicable uniquement pour les Clients « consommateurs » à l’exclusion des Clients « professionnels »).

 

 

Complétez et renvoyez ce formulaire uniquement si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction conformément au point 7 des Conditions Générales. Attention, n’oubliez pas de nous renvoyer le(s) produit(s) commandé(s) aux Conditions Générales de vente.

-        Numéro de commande :  ...................................................................................................